04ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ ในโอกาสที่ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557 ของคุรุสภา

The Royal College of Psychiatrists of Thailand and Department of Psychiatry, Rajavithi Hospital

cordially invite you to the lecture of

"Psychodynamic Psychotherapy with Psychotic Patients in Germany"

Thursday March 6, 2014 The Surgical Skill Training Center Conference Room, 2nd Floor of theOld Administration Building, Rajavithi Hospital, Department of Medical Services

(Click the picture to zoom in)

psychodynamic

ข่าวการประชุม 7th World Congress for Psychotherapy (WCP)

We are pleased to inform you that the 7th World Congress for Psychotherapy (WCP) will take place in Durban, South Africa from 25-29 August, 2014

The Congress will feature international experts to present workshops, keynote speeches, and papers covering the many disciplines of psychotherapy and counselling. These disciplines will range from African traditional/originated forms of psychotherapy and counselling, western schools of psychotherapy and counselling, Asian and oriental forms of psychotherapy and counselling, psychotherapy and counselling practices in specialized areas (like hospitals, schools, correctional services, politics, etc), and many other areas.

For further information about the Congress, we invite you to visit the website:  www.wcp2014.com.