ข้อคิดเห็นจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสภาพจิตนักเรียน โดยทางสมาคมได้ประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบทางเว็บไซท์ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าในการดำเนินการดังกล่าวได้เกิดปัญหาขึ้น เช่นมีนักเรียนมาขอรับบริการจำนวนมาก มีข้อโต้แย้งในเรื่องหลักคิดในการตรวจและให้ข้อคิดเห็นของจิตแพทย์ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์ฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ กรรมการสมาคมฯ จึงมีข้อคิดเห็นดังรายละเอียดในเอกสารนี้ (PDF 556 kb)

ขณะนี้ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก มีตำแหน่งราชการจิตแพทย์ว่าง 1 อัตรา ขอเชิญจิตแพทย์ที่สนใจจะร่วมงาน ติดต่อได้ที่ พญ.รุ่งแสง กลุ่มงานจิตเวช รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

อ.พีรพนธ์ ประชาสัมพันธ์มาว่า โครงการ Young Psychiatrist Leadership Program ยังรับสมัครอยู่ครับ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพของจิตแพทย์รุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 45 ปี) ในการพัฒนาวิสัยทัศน์งานสุขภาพจิต การเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีจิตแพทย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการศึกษาดูงาน และสร้างบทบาทชุมชนวิชาการระหว่างประเทศ โดยจะมีการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะต่อเนื่อง ได้แก่ 11-13 มีนาคม, 29 เมษายน-1 พฤษภาคม และช่วงมิถุนายน จะมีการศึกษาดูงานที่มาเลเซีย อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ และใบสมัคร ที่นี่ ติดต่อสมัครได้ที่แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์