ใบลงทะเบียน การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Affective Disorders; TSAD) วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554 รร.ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี “MOOD DISORDERS: THE CURRENT TRENDS IN 2011” / ใบสมัครสมาชิกชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย

สมาคมจิตแพทย์ฯขอเรียนเชิญจิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชทุกท่าน ร่วมงานรดน้ำ ขอพรจิตแพทย์อาวุโส และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง เนื่องในวันสงกรานต์ ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 11.30 - 13.30 น.

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญจิตแพทย์รุ่นเยาว์ผู้สนใจการฝึกความเป็นผู้นำ และทักษะในการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมดูงาน Leadership & Management Skills Workshop จัดโดยสมาคมจิตแพทย์ฮ่องกง ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2554 ที่ฮ่องกง ดังเอกสารแนบ โดยสมาคมจิตแพทย์ฮ่องกงสนับสนุนค่าลงทะเบียน และทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนเพื่อค่าเดินทางและที่พักเป็น จำนวน 15,000 บาทต่อคน เป็นจำนวน 3 ทุน ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจะคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นจิตแพทย์รุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 40 ปี หรือจบการฝึกอบรมมาไม่เกิน 10 ปี 
  2. มีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว มีผลการวิจัย และพร้อมที่จะเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ (manuscript) เป็นภาษาอังกฤษ 
  3. เมื่อกลับจากการฝึกอบรมแล้ว พร้อมที่จะมีบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ ภายในเวลา 3 เดือน