เนื่องด้วยบิดาของศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ได้ถึงแก่กรรม ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554

กำหนดการสวดอภิธรรมนายเฮงสิน  แซ่ลี้ ณ วัดตรีทศเทพ ศาลา 3
วันที่ 18-23 กันยายน  สวดอภิธรรม เวลา 19.00 น.

วันที่  24    กันยายน   ประชุมเพลิง เวลา 16.00 น.

เนื่องด้วย The Japanese Society of Psychiatry and Neurology ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี และได้มอบทุน JSPN annual meeting fellowship award ให้กับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สนับสนุนที่พัก และให้ค่าเดินทางจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 70,000 Yen

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ขอเรียนแจ้งว่า ศ.นพ.สงัน  สุวรรณเลิศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554

กำหนดการ

วันที่ 27 มิย. 54    รดน้ำศพ เวลา 16.30 น.
วันที่ 27 มิย. – 1 กค. 54 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 1 กค. 54  เวลา 19.00 น.  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมจิตแพทย์ฯ
วันที่ 2 กค. 54  เวลา14.00 น.   พระราชทานเพลิง ณ ศาลา 9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี