ด้วยทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ โดยคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าสอบจะต้อง
1. เป็นสมาชิกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
2. ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสาขาจิตเวชศาสตร์ด้วย
3. มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 ราย  และอ่านผลการตรวจการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 รายภายใน เวลา 5 ปี
4. เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

โดยการสอบ กำหนดสอบปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย 120 ข้อ และการสอบสัมภาษณ์  โดยเสียค่าสมัครสอบคนละ 5,000 บาท ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และผลการสัมภาษณ์ เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ

สำหรับงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 นั้นจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

md_cardคณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พศ.2551 ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า MD Card เพื่อให้แพทย์มีบัตรที่มีชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษตรงกับบัตรประชาชน และ Passport ซึ่งสามารถใช้แสดงตนว่าเป็นแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามปกติในการทำบัตร 1,000 บาท แต่เก็บเฉพาะค่าบัตร MD Card 200 บาทต่อใบเท่านั้น

แพทยสภามีกำหนดออกให้บริการ MD Card Mobile Service ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยฯ และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สำหรับแพทย์ที่มีความประสงค์จะทำบัตรดังกล่าว ขอให้ท่านมา Scan ลายนิ้วมือลงบัตร พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด เอกสารที่ต้องเตรียมคือ รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ + บัตรประชาชนตัวจริง + สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) + ค่าบัตร 200 บาท ทางทีมงาน จะนำไปดำเนินการทำบัตรให้และส่งกลับให้ท่าน

เพื่อความสะดวก สมาชิกสามารถโหลดแบบฟอร์มไปกรอกล่วงหน้าได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง แพทยสภาสามารถมาให้บริการได้แค่วันเดียวคือวันที่ 12 ตค.54

ตารางประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 'จิตเวชศาสตร์ไทย ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง' ปรับปรุงล่าสุด 26 กย.54

ด้วยชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Affective Disorders:TSAD) ภายใต้สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดการประชุมวิชาการสัญูจร ภายใต้หัวเรื่อง “MOOD DISORDERS ACROSS LIFE SPAN” ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2555 ณ โรงแรม เลอ เมอริเตียน จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวสำหรับข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมไต้ โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อไต้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการประชุมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผึกอบรบ การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research ขอเชิญชวนจิตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Joint International Conference on Alcohol, Drug and Addiction Research in Commemoration of H.M. the King's 84th Birthday Anniversary ชึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง The Second Congress of the Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research and the Seventh Thailand Substance Abuse Conference ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2554 ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ