ด้วย ทาง Institute of Brain Medicine (IBM), HK. จัดประชุม Course in Neuro-psychopharmacology ที่ Hong Kong ระหว่างวันที่ 10-11th ธันวาคม 2554 โดยเชิญผ่านมาทาง อ. วีระ ให้ข้อเสนอว่า ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้สำหรับแพทย์ไทย ค่าเดินทางค่าที่พักจ่ายเอง (สมาคมฯประชาสัมพันธ์ให้เฉยๆ) ใครสนใจให้ลงทะเบียนโดยตรงกับทางผู้จัดได้เลย

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ใคร่ขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆ จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชที่มีความประสงค์เข้าไปปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในศูนย์พักพิงและชุมชนต่างๆตามที่ร้องขอ

จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชท่านใด ไม่ว่าจากหน่วยงานไหนมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ขอให้ลงชื่อตามแบบฟอร์มข้างล่างและส่งไปตามอีเมลที่อยู่นั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามความสามารถที่ทำได้ ประเทศชาติของเราจะไปรอดก็ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของทุกๆคนในสังคมนะครับ

ด้วยทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ โดยคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าสอบจะต้อง
1. เป็นสมาชิกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
2. ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสาขาจิตเวชศาสตร์ด้วย
3. มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 ราย  และอ่านผลการตรวจการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 รายภายใน เวลา 5 ปี
4. เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

โดยการสอบ กำหนดสอบปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย 120 ข้อ และการสอบสัมภาษณ์  โดยเสียค่าสมัครสอบคนละ 5,000 บาท ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และผลการสัมภาษณ์ เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ

สำหรับงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 นั้นจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช