ประกาศของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะ

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการเผยแพร่เรื่องราวและภาพของผู้ป่วยทางจิตเวชทางสื่อสาธารณะ อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๓ (๑๐) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ออกประกาศการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะดังนี้

wpa_baliประกาศสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมจิตแพทย์ฯ ต้องการจะสนับสนุนสมาชิกสมาคมฯเ ข้าร่วมการประชุม WPA regional meeting ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.ย. 2555 โดยให้ทุนกับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 35,000 บาท  สำหรับเป็นค่าเดินทาง ที่พัก และค่าลงทะเบียนประชุม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นจิตแพทย์และเป็นสมาชิกสมาคมฯ
2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ พร้อมแนบประวัติการศึกษา การทำงานและผลงานวิชาการ (CV) 3. ผู้สมัครต้องเขียนบทความภาษาไทย ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งต่อตนเองและต่อสมาคมฯ จากการเข้าร่วมการประชุม
4. ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนอื่นใดในการไปประชุมครั้งนี้

สมาคมจิตแพทย์ฯจะคัดเลือกผู้สมัคร 3 คน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ด่วน !
โครงการ Young Psychiatrist Leadership Program ขอแจ้งกำหนดการใหม่กับทุกท่านดังนี้

1. Module 1 เลื่อน เป็นวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2555

2. Module 2 สุขภาพจิต ชุมชน 17-19 สิงหาคม 2555

3. Module 3 ทักษะสุขภาพจิตชุมชน  21-23 กันยายน 2555

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 23 บ่าย -24 พฤศจิกายน 2555

5. ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาเลเซีย/สิงคโปร์ เดือน มกราคม 2556

    เนื่องด้วย อ.พิเชฐ ได้รับแจ้งจาก Pacific Rim College of Psychiatrists (PRCP) ให้เสนอรายชื่อจิตแพทย์รุ่นเยาว์ ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี จำนวน 7 คนที่มีผลงานทางวิชาการ และสามารถที่จะนำเสนอ Oral หรือ Poster presentation ในงาน PRCP 2012 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 25-27 ตค.55 ได้ โดยหากผลงานของจิตแพทย์รุ่นเยาว์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบ oral จะได้เงินรางวัล 1200 เหรียญสหรัฐ  แต่หากได้รับการคัดเลือกแบบโปสเตอร์จะได้รับเงินรางวัล 1000 เหรียญสหรัฐ ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ โดยขอให้จิตแพทย์รุ่นเยาว์กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองตามจดหมายใน attach file ที่แนบมา  และแนบ abstract ภาษาอังกฤษมาให้ด้วย  โดยส่งมาถึงอ.พิเชฐ ทาง e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 29 มีค.55 นี้ เพื่อที่จะได้รวบรวมนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 30 มีค.55 ที่เขากำหนดมาต่อไป

เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจิตแพทย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายนนี้ ณ ห้องประชุมอาคารราชสาทิส ชั้น ๙ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา