ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN)  เรื่อง ผู้ได้รับทุน EGPA 2012 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The Asia Pacific Stroke Conference  2012 (APSC 2012) วันที่ 10-12  กันยายน 2555  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ แพทย์หญิงพาพร  เลาหวิรภาพ  โรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งจะไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Prevalence of depression , severity and related factors among acute stroke Thai patients.

ประกาศของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะ

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการเผยแพร่เรื่องราวและภาพของผู้ป่วยทางจิตเวชทางสื่อสาธารณะ อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๓ (๑๐) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ออกประกาศการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะดังนี้

wpa_baliประกาศสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมจิตแพทย์ฯ ต้องการจะสนับสนุนสมาชิกสมาคมฯเ ข้าร่วมการประชุม WPA regional meeting ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.ย. 2555 โดยให้ทุนกับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 35,000 บาท  สำหรับเป็นค่าเดินทาง ที่พัก และค่าลงทะเบียนประชุม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นจิตแพทย์และเป็นสมาชิกสมาคมฯ
2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ พร้อมแนบประวัติการศึกษา การทำงานและผลงานวิชาการ (CV) 3. ผู้สมัครต้องเขียนบทความภาษาไทย ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งต่อตนเองและต่อสมาคมฯ จากการเข้าร่วมการประชุม
4. ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนอื่นใดในการไปประชุมครั้งนี้

สมาคมจิตแพทย์ฯจะคัดเลือกผู้สมัคร 3 คน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้