ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท จิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน EGPA 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 16th International Congress of the International  Psychogeriatric Association (IPA 2013) ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556   ณ. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

และ

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท จิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน GNA 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 11th  World Congress of Biological Psychiatry  (WFSBP 2013) ระหว่างวันที 23-27 มิถุนายน 2556 ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ชมรมฯ

ประกาศสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รางวัลวิจัยศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

ประจำปี พ.. 2555

เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตของประเทศไทย ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงประสงค์จะมอบรางวัลศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม เพื่อการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต แก่จิตแพทย์ไทย ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่องผู้ได้รับทุน GNA 2012 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 15 Pacific Rim College of Psychiatrist (PRCP2012) ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2555 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี