ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN) จะจัดกิจกรรมวิชาการครั้งที่ 22 (3/2555)  ในหัวข้อ “Challenges in Caring Elderly Patients with Schizophrenia”  ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555   ณ ห้อง Chadra Ballroom โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ  ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ของชมรมฯ http://www.psychiatry.or.th/TSGN/

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท จิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน EGPA 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 16th International Congress of the International  Psychogeriatric Association (IPA 2013) ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556   ณ. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

และ

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท จิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน GNA 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 11th  World Congress of Biological Psychiatry  (WFSBP 2013) ระหว่างวันที 23-27 มิถุนายน 2556 ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ชมรมฯ

ประกาศสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รางวัลวิจัยศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

ประจำปี พ.. 2555

เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตของประเทศไทย ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงประสงค์จะมอบรางวัลศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม เพื่อการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต แก่จิตแพทย์ไทย ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้