ด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40  ในระหว่างวันที่  21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (ชื่อเดิมโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพมหานคร    จึงขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  สำหรับข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ตามนัยแห่งหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค. 0502/ว76  ลงวันที่  7  มิถุนายน  2534

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทคัดย่อร่วมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย Free Paper Presentation  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

hataup2  ตารางการประชุมวิชาการล่าสุด คลิกที่นี่ (PDF file 126 Kb) (icon_update2 : 26 ตค.55)

จดหมายข่าวชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุฯ (TSGN) ฉบับที่ 2-2555 ออกแล้ว  สามารถคลิกไปอ่านได้ website ของชมรมฯ www.psychiatry.or.th/TSGN/

หรือคลิกเพื่ออ่านโดยตรงได้ที่นี่

http://www.psychiatry.or.th/TSGN/images/stories/pdf/tsgn_newsletter_2.pdf

ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN) จะจัดกิจกรรมวิชาการครั้งที่ 22 (3/2555)  ในหัวข้อ “Challenges in Caring Elderly Patients with Schizophrenia”  ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555   ณ ห้อง Chadra Ballroom โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ  ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ของชมรมฯ http://www.psychiatry.or.th/TSGN/