ด่วน !! รับสมัครจิตแพทย์ที่สนใจ อายุไม่เกิน 40 ปี ส่งรายชื่อเข้าร่วมโปรแกรม Early Career Psychiatrists Fellowship Program ในงานประชุม WPA  International Congress จะจัดขึ้นที่ Istanbul, Turkey ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2556 นี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ ส่งกลับมาที่เลขาสมาคมจิตแพทย์ฯ (เปิ้ล) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ เพื่อให้ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอชื่อให้ผู้จัดคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมตามรายละเอียดดังกล่าวต่อไป
ด้วยฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ทางด้านการอ่านวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มค.56 - 12 เมย.56 ตึกอานันมหิดล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ผู้ได้รับทุน TOPAS 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 3rd Asian Congress on Schizophrenia Research (ACSR 2013) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่นพ. นพพร  ตันติรังสี จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ชมรมฯ  www.psychiatry.or.th/TSGN/

ด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40  ในระหว่างวันที่  21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (ชื่อเดิมโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพมหานคร    จึงขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  สำหรับข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ตามนัยแห่งหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค. 0502/ว76  ลงวันที่  7  มิถุนายน  2534

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทคัดย่อร่วมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย Free Paper Presentation  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

hataup2  ตารางการประชุมวิชาการล่าสุด คลิกที่นี่ (PDF file 126 Kb) (icon_update2 : 26 ตค.55)

จดหมายข่าวชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุฯ (TSGN) ฉบับที่ 2-2555 ออกแล้ว  สามารถคลิกไปอ่านได้ website ของชมรมฯ www.psychiatry.or.th/TSGN/

หรือคลิกเพื่ออ่านโดยตรงได้ที่นี่

http://www.psychiatry.or.th/TSGN/images/stories/pdf/tsgn_newsletter_2.pdf