สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Mentor and Mentee (M&M) จำนวนครึ่งหนึ่ง (10,000 บาท) ให้กับ พญ.วัลลภา บุญพรหมมา จิตแพทย์รุ่นเยาว์จากโรงพยาบาลขอนแก่น (Mentee) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง ความชุกของโรคทางจิตเวชและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเด็กที่ถูกทารุณกรรม ในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง  นิรมล  พัจนสุนทร จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor)

โครงการ Mentor and Mentee (M&M) เป็นโครงการของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้จิตแพทย์รุ่นเยาว์ได้พัฒนาศักยภาพในการวิจัย โดยสมาคมฯให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 20,000 บาทติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัย (Mentor) ให้ เพื่อดูแลให้คำแนะนำแก่จิตแพทย์รุ่นเยาว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (Mentee) ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ