ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย : Thai Society for Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry (TSGN) : ขอเชิญสมาชิกชมรมและแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของชมรมฯ ครั้งที่ 18 (ครั้งที่ 2/2554) เรื่อง  Clinical Approaches to Management of Alzheimer’s Disease  ณ   Alila Cha-am Hotel วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2554

Program

Saturday, 18 June 2011

12.00 – 13.30 (90m)      Lunch

13.30 – 13.40 (10m)      Opening remark

                                    ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์

                                ประธานชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN)

13.40 – 14.25 (45m)       Management of Cognitive Impairment

                                     อาจารย์แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

                                     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.25 – 14.45 (20m)       Coffee break 

14.45 – 15.30 (45m)       Management of Behavior and Psychological Symptoms of

                                     Dementia

                                     อาจารย์นายแพทย์สุวิทย์  เจริญศักดิ์

                                     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล              

15.30 – 16.15 (45m)       Non-pharmacologic approach to improve patient/ caregiver QoL

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

                                     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.15 – 16.45 (30m)       Summary of Day 1

 

Sunday, 19 June 2011

09.00 – 09.10 (10m)       Opening remark

                                     อาจารย์นายแพทย์นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ

                                     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.10 – 09.55 (45m)       Improving/ Maintaining of Activities of Daily Living

                                     อาจารย์แพทย์หญิงดาวชมพู (พัฒนประภาพันธุ์) นาคะวิโร

                                     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

09.55 – 10.40 (45m)       Preventing/ treating skin reaction from Patch

                                     ศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์

                                     สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ฯ

10.40-11.25 (45m)          Pharmacology of Cognitive Enhancers in management of

                                     Alzheimer’s disease

                                        รองศาสตราจารย์จินตนา สัตยาศัย

                                        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.25 – 11.45 (20m)       Summary and closing

12.00                               Lunch

ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย 

Thai Society for Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry (TSGN)

ขอเชิญสมาชิกชมรมและแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วม 

กิจกรรมวิชาการของชมรมฯ ครั้งที่ 18 (ครั้งที่ 2/2554) เรื่อง 

 Clinical Approaches to Management of Alzheimer’s Disease

    Alila Cha-am Hotel

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2554