สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญจิตแพทย์รุ่นเยาว์ผู้สนใจการฝึกความเป็นผู้นำ และทักษะในการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมดูงาน Leadership & Management Skills Workshop จัดโดยสมาคมจิตแพทย์ฮ่องกง ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2554 ที่ฮ่องกง ดังเอกสารแนบ โดยสมาคมจิตแพทย์ฮ่องกงสนับสนุนค่าลงทะเบียน และทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนเพื่อค่าเดินทางและที่พักเป็น จำนวน 15,000 บาทต่อคน เป็นจำนวน 3 ทุน ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจะคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นจิตแพทย์รุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 40 ปี หรือจบการฝึกอบรมมาไม่เกิน 10 ปี 
  2. มีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว มีผลการวิจัย และพร้อมที่จะเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ (manuscript) เป็นภาษาอังกฤษ 
  3. เมื่อกลับจากการฝึกอบรมแล้ว พร้อมที่จะมีบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ ภายในเวลา 3 เดือน

ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมดูงานให้ส่งเอกสารคือ

1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง) 
2. บทคัดย่องานวิจัย แบบ extended abtract เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย Background / Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusion โดยเนื้อหาทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ

ส่งเอกสารถึง ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการรับสมัคร ส่งเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554