ข้อคิดเห็นจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสภาพจิตนักเรียน โดยทางสมาคมได้ประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบทางเว็บไซท์ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าในการดำเนินการดังกล่าวได้เกิดปัญหาขึ้น เช่นมีนักเรียนมาขอรับบริการจำนวนมาก มีข้อโต้แย้งในเรื่องหลักคิดในการตรวจและให้ข้อคิดเห็นของจิตแพทย์ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์ฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ กรรมการสมาคมฯ จึงมีข้อคิดเห็นดังรายละเอียดในเอกสารนี้ (PDF 556 kb)