การบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 42
ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมก­ับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การพัฒนาเด็กและวัยรุ่นด้านคุณธรรม ใคร ? ต้องทำอะไร ?

โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

http://youtu.be/BaYB-xZ4d90