ด้วย สมาคมจิตแพทย์ฯ ต้องการจะสนับสนุนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการอบรม  ASEAN Fellowship for Young Psychiatrists  โดยมี Prof.Sartorius เป็นวิทยากร โดยให้ทุนกับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 2 ทุน เป็นค่าลงทะเบียนและค่าที่พักและทางสมาคมจิตแพทย์ให้ทุนเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับที่ประเทศฟิลิปปินส์  ระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ย. 2557 และประชุม AFPMH Conference ต่อวันที่ 13-15 พ.ย. 2557

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้