04ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ ในโอกาสที่ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557 ของคุรุสภา