ด่วน !
โครงการ Young Psychiatrist Leadership Program ขอแจ้งกำหนดการใหม่กับทุกท่านดังนี้

1. Module 1 เลื่อน เป็นวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2555

2. Module 2 สุขภาพจิต ชุมชน 17-19 สิงหาคม 2555

3. Module 3 ทักษะสุขภาพจิตชุมชน  21-23 กันยายน 2555

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 23 บ่าย -24 พฤศจิกายน 2555

5. ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาเลเซีย/สิงคโปร์ เดือน มกราคม 2556