สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ใคร่ขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆ จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชที่มีความประสงค์เข้าไปปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในศูนย์พักพิงและชุมชนต่างๆตามที่ร้องขอ

จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชท่านใด ไม่ว่าจากหน่วยงานไหนมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ขอให้ลงชื่อตามแบบฟอร์มข้างล่างและส่งไปตามอีเมลที่อยู่นั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามความสามารถที่ทำได้ ประเทศชาติของเราจะไปรอดก็ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของทุกๆคนในสังคมนะครับ