ด้วยทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ โดยคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าสอบจะต้อง
1. เป็นสมาชิกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
2. ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสาขาจิตเวชศาสตร์ด้วย
3. มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 ราย  และอ่านผลการตรวจการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 รายภายใน เวลา 5 ปี
4. เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

โดยการสอบ กำหนดสอบปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย 120 ข้อ และการสอบสัมภาษณ์  โดยเสียค่าสมัครสอบคนละ 5,000 บาท ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และผลการสัมภาษณ์ เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ

สำหรับงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 นั้นจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช