ด้วยชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Affective Disorders:TSAD) ภายใต้สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดการประชุมวิชาการสัญูจร ภายใต้หัวเรื่อง “MOOD DISORDERS ACROSS LIFE SPAN” ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2555 ณ โรงแรม เลอ เมอริเตียน จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวสำหรับข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมไต้ โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อไต้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการประชุมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผึกอบรบ การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552