เนื่องด้วยบิดาของศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ได้ถึงแก่กรรม ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554

กำหนดการสวดอภิธรรมนายเฮงสิน  แซ่ลี้ ณ วัดตรีทศเทพ ศาลา 3
วันที่ 18-23 กันยายน  สวดอภิธรรม เวลา 19.00 น.

วันที่  24    กันยายน   ประชุมเพลิง เวลา 16.00 น.