เนื่องด้วย The Japanese Society of Psychiatry and Neurology ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี และได้มอบทุน JSPN annual meeting fellowship award ให้กับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สนับสนุนที่พัก และให้ค่าเดินทางจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 70,000 Yen

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นจิตแพทย์อายุน้อยกว่า 40 ปี

2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครพร้อม CV ตามแบบฟอร์มที่ให้

3. ผู้สมัครต้องเขียนบทคัดย่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสองหัวข้อนี้คือ diaster Psychiatry หรือ Substance dependence เพื่อมานำเสนอในกลุ่ม Young Psychiatrist

4. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาและจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมจิตแพทย์ฯจะทำการคัดเลือกผู้สมัคร 2 คนเพื่อเสนอชื่อให้ The Japanese Society of Psychiatry and Neurology โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นสมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

2. สนับสนุนผู้ที่มีผลงานวิจัยไปนำเสนอหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฎิบัติงานโดยตรงในสองหัวข้อดังกล่าว

3. ให้โอกาสคนที่ยังไม่เคยไปหรือไปต่างประเทศน้อยครั้ง

4. ให้โอกาสคนที่ทำงานในสถาบันที่ไม่มีทุนประชุมต่างประเทศ

ผู้สนใจให้ส่งเอกสารตามที่กำหนด (download at http://www.jspn.or.jp/english/info/2011_05_24fellowship_award.html)

มายังสมาคมจิตแพทย์ฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.