ขอเรียนแจ้งว่า ศ.นพ.สงัน  สุวรรณเลิศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554

กำหนดการ

วันที่ 27 มิย. 54    รดน้ำศพ เวลา 16.30 น.
วันที่ 27 มิย. – 1 กค. 54 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 1 กค. 54  เวลา 19.00 น.  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมจิตแพทย์ฯ
วันที่ 2 กค. 54  เวลา14.00 น.   พระราชทานเพลิง ณ ศาลา 9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี