ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่าน คณาจารย์ จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์อำลาและต้อนรับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 APEC Night 2011 (A Psychiatric Edutainment and Congratulation Night 2011)      ในวันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2554 ณ  ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง ชั้น 9 อาคารราชสาทิส สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  โดยมีกำหนดการดังนี้
15.00 - 17.30 น.     ฉายภาพยนตร์
17.30 - 18.00 น.     ลงทะเบียน
18.00 - 19.30 น.      รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
19.30 - 20.30 น.     นายกสมาคมฯขึ้นเวทีกล่าวเปิดงาน/กล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท
พิธีกรเชิญแพทย์ประจำบ้านแนะนำตัว / ตัวแทนกล่าวขอบคุณ กตเวทิตาด้วยพวงมาลัยสด  อาจารย์ให้พร รับขวัญ การแสดงของแพทย์ประจำบ้าน เชิญอาจารย์ร่วมร้องเพลง
20.30 - 21.00 น.    ปิดงาน