ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง การเตรียมรับปัญหาการฆ๋าตัวตาย

โดย นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

ประชุมวิชาการเรื่อง Cognition and Neuropsychiatry in Clinical Practice : Update 2016

ภาวะพุทธิปัญญากับปัญหาด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

meeting58-1

ประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสคร์ไทย ครั้งที่ 43

12 - 13 พฤศจิกายน พศ.2558 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม.